Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

IDEAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT S.R.L. Magyarországi Fióktelep

idealisalvas.hu

1. Általános szabályok

1.1. Ezen általános szerződési feltételek a vevő és az eladó kapcsolatát, tehát a IDEAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT S.R.L. Magyarországi Fióktelep. korlátolt felelősségű társaság. (melynek székhelye: 6763 Szatymaz
III. Korzet tanya 6/A,Csongrád megye, Magyarország (a továbbiakban „idealisalvas.hu“) és ügyfelei (a továbbiakban „ügyfél“) között létrejött kereskedelmi kapcsolatot szabályozzák. Eltérő rendelkezés hiányában, ezen általános szerződési feltételek vonatkoznak az idealisalvas.hu és az adott ügyfél között megkötött minden adásvételi szerződésre.
1.2. A szerződés mindenkori nyelve: magyar.
1.3. A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, nem kerül iktatásra. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.
1.4. Az idealisalvas.hu jogosult egyoldalúan megváltoztatni ezen általános szerződési feltételeket.
1.5. Egyéb rendelkezés, avagy szerződési feltétel érvényességéhez az idealisalvas.hu mindenkori írásbeli hozzájárulása szükséges.

2. Ajánlat

2.1. Az idealisalvas.hu termékei és árai bárki számára nyitott és elérhetők.
2.2. Az internetes áruházban feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
2.3. Az idealisalvas.hu megjelentethet rövid lejáratú ajánlatokra vonatkozó akciókat, amelyek az akciós időtartama előtti és utáni áraktól eltérő árakat tartalmazhatnak. A rövid lejáratú ajánlat az internetes áruházban való megjelenéssel egy időben lép érvénybe, és csak a megjelenés időtartama alatt beérkező megrendelésekre érvényes.
2.4 Az internetes áruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az idealisalvas.hu fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
2.5. Az áru végleges vételára az ÁFA-val növelt érték, mely adó a számlakiállítás napján hatályos jogszabályokban meghatározott adókulcs szerint kerül kiszámításra.

3. Megrendelés

3.1. A megrendelés e-mailben, telefonon vagy az internetes áruházon keresztül (www.idealisalvas.hu) továbbítható az idealisalvas.hu részére. Az internetes áruházon keresztül történő megrendelések mindenkori feltételeiről a www.idealisalvas.hu oldalon tájékozódhat.
3.2. Az e-mailben vagy telefonon keresztül történő megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelt áru mennyiségét, fajtáját (megnevezését), valamint a megrendelt áru webáruházban szereplő árát.
3.3. Az idealisalvas.hu e-mailben, vagy más formában visszaigazolja a beérkezett megrendeléseket.
3.4. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a webáruházban szereplő ár a Polgári törvénykönyv értelmében nem ajánlat, hanem rögzített vételár, melyet a megrendeléssel egyidejűleg elfogad.
3.5. Amennyiben a megrendelés nem értelmezhető, vagy annak lényeges tartalmi eleme hiányzik, úgy az idealisalvas.hu nem köteles figyelembe venni az ügyfél megrendelését, ez esetben az idealisalvas.hu nem vállal semmilyen felelősséget az áru elmaradt vagy késedelmes szállításáért, illetőleg a megrendelés, vagy megrendelés egy részének visszautasításáért.

4. Szállítási feltételek

4.1. Az idealisalvas.hu által megbízott futárcég gondoskodik a megrendelt, internetes áruházban szereplő áru díj ellenében történő leszállításáról Magyarország területén. A kiszállítás mindenkori feltételeiről a www.idealisalvas.hu honlapon tájékozódhat.
4.2 Az ügyfél kifejezett és megrendelés előtt jelzett igénye esetén szerződő felek megállapodhatnak a kiszállítás mindenkori feltételeitől eltérő feltételekben is.
4.3 Az idealisalvas.hu nem vállal semmilyen felelősséget az áru elmaradt szállításáért, késedelmes szállításáért amennyiben azt az ügyfél saját úton szervezte.
4.4. A termék elérhetőségéről a weboldalon (www.idealisalvas.hu.) tájékozódhat.
4.5. Az idealisalvas.hu az általánostól eltérő, esetlegesen hosszabb határidővel biztosítja a szállítást, amennyiben a megrendelt áru a beszállító raktárában sem áll rendelkezésre.
4.6. Azonnal szállítható termékek megrendelése esetén az áru kiszállítása rendszerint a megrendelést követő 3-4 munkanapon belül történik.
4.7. A kiszállítás időpontjáról az idealisalvas.hu telefonon vagy e-mailben tájékoztatja az ügyfelet, lehetőség szerint 1 munkanappal a szállítást megelőzően.
4.8. Az idealisalvas.hu nem vállal felelősséget a szállítás időpontjának be nem tartásáért, mely késedelem vis maior miatt áll be, avagy a késedelem az idealisalvas.hu-nak nem róható fel és ezzel kapcsolatos szándékos magatartása nem állapítható meg. Mindezekre tekintettel az ügyfél tudomásul veszi, hogy a szállítási határidők csak tájékoztató jellegűek, így az idealisalvas.hu nem vállal felelősséget a késedelmes szállításból eredő esetleges károkért.
4.9. Kiszállításkor az ügyfél köteles az áru átvételét írásos dokumentummal igazolni, amennyiben ezt elmulasztja vagy megtagadja, úgy az idealisalvas.hu által megbízott futár jogosult megtagadni az áru átadását. A kiszállított áru tekintetében a kárfelelősség az átvétellel egyidejűleg átszáll az átvevőre/ megrendelő ügyfélre.
4.10. A megrendelt áru részletekben történő kiszállítására is lehetőség van.

5. Számlázás

5.1. Az idealisalvas.hu elektronikus számlát állít ki az ügyfélnek a megrendelt termékek vételáráról, és a szállítási költség összegéről.
5.2. A számlát az ügyfél minden esetben a megrendeléskor megadott e-mail címre küldve kapja meg elektronikus úton.
5.3. A szállítólevél, avagy számla tartalmával kapcsolatos kifogás, annak átvételétől számított legkésőbb 1 napon terjeszthető elő írásban (levél vagy e-mail útján), indokolással ellátva az idealisalvas.hu-nak címezve. Amennyiben az ügyfél e határidőn belül nem emel kifogást, úgy a szállítólevelek, illetve a számlák tartalma igazoltnak és elfogadottnak tekintendő.

6. Fizetési feltételek

6.1. Az ügyfél köteles megfizetni a kiszállított áru ÁFA-val növelt vételárát, és a szállítási költség összegét előre történő banki átutalással a kapcsolódó számlán megadott számlaszámra, vagy készpénzben utánvéttel, az áru átvételekor. Előre történő banki átutalás esetén a kiszállítás a teljes vételár bankszámlánkra való megérkezése után történik.
6.2. Banki átutalás esetén a vételár kifizetése akkor minősül teljesítettnek, amikor a megrendeléshez tartozó összeg (teljes vételár plusz szállítási költség összege) jóváírásra kerül idealisalvas.hu számláján.
6.3. Bankkártyás kifizetés esetén a vételár kifizetése akkor minősül teljesítettnek, amikor a megrendeléshez tartozó összeg (teljes vételár plusz szállítási költség összege) jóváírásra kerül idealisalvas.hu számláján.
6.4. Az idealisalvas.hu jogosult az ügyféllel szemben meglévő követelését harmadik félnek behajtás céljából átadni, valamint a követelés érvényesítése céljából az azzal kapcsolatos adatokat külső harmadik fél (követelésbehajtó, jogi képviselő) részére átadni és hivatalos eljárást indítani azzal, hogy mindezek többletköltségét az adós ügyfélre terhelheti.
6.5. Az idealisalvas.hu fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos megrendelések esetén, készleten nem található termék megrendelése esetén az ügyféltől előleget kérjen.
6.6. Azon termékek megrendelése esetén, melyeket nem futárszolgálattal, hanem szállítócég segítségével szállítunk ki (ágyak, kanapék, sarokkanapék) 30% előleg kifizetéséről szóló előlegszámlát állítunk ki. A kiszállítás előtt számlát állítunk ki a fennmaradó 70%-ról, amelynek kifizetéséről szóló fizetési bizonylatot el kell küldeni az [email protected] email címre. Nincs lehetőség arra, hogy a  szállítócég sofőrje vegye el a termék értékét a vásárlótól.

7. Kedvezmények

7.1. Az idealisalvas.hu kedvezményeket nyújthat ügyfelei számára.
7.2. Az adott megrendelésre, avagy ügyfélre vonatkozó kedvezmény összege, külön megjelölve kerül feltüntetésre a számlán.
7.3. Kedvezményes áru vásárlása esetén csupán az egyik, a vevő számára kedvezőbb (nagyobb) mértékű kedvezmény érvényesíthető.

8. A tulajdonjog fenntartása

8.1. Minden kiszállított áru a teljes vételár kifizetéséig az idealisalvas.hu tulajdonában marad. Az ügyfél köteles a teljes vételár kiegyenlítéséig rendeltetés szerűen tárolni az árut, estelegesen saját költségén gondoskodni az áru tűz-, víz-, vagy lopáskár stb. elleni biztosításáról.

9. Garancia

9.1. A www.idealisalvas.hu oldalon szereplő termékek garanciával kapcsolatos tudnivalói a termékek adatlapjain vannak feltüntetve.
9.2. A garancia, az áru átvevő /megrendelő ügyfél általi kézhezvételével kezdődik.
9.3. A garancia nem terjed ki:
-az ügyfél vagy harmadik fél magatartásával, mulasztásával okozott hibákra, továbbá a rongálással és a használati utasítással ellentétes alkalmazással okozott sérülésekre.
-az ügyfél, vagy harmadik fél szakszerűtlen, avagy nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákra
előre nem látható, elháríthatatlan események (vis maior) által okozott hibákra (pl. természeti katasztrófa)
-a termék szokásos használatából eredő kopásra
9.4. Egyéb feltételek a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben, és a 151/2003 kormányrendeletben rögzítettek szerint.

10. Panaszok, garanciális problémák

10.1. Az ügyfél köteles átvételkor ellenőrizni az árut. Az áru kiszállításkor észlelt nem megfelelő mennyiségét és nyilvánvaló (szemmel látható) hibát az ügyfél köteles haladéktalanul írásban kifogásolni. Az ügyfél jogosult megtagadni az olyan küldemény átvételét, amely nem felel meg az adásvételi szerződésben vagy a megrendelésben foglaltaknak. Ha az ügyfél átveszi a sérült küldeményt, köteles az áru átvételéről szóló igazolásban pontosan leírni, rögzíteni a sérülés/hiba részleteit. Amennyiben az átvételkor az ügyfél elmulasztja az esetlegesen észlelt sérülés/ hiba részleteit rögzíteni, úgy az idealisalvas.hu nem köteles elfogadni a mennyiséggel és nyilvánvaló (szemmel látható) hibával kapcsolatos későbbi kifogásokat.
10.2. A garanciális és szavatossági jogok gyakorlásának sorrendjét kötelesek a felek betartani, ezen esetekben az áru gyártója tartozik helytállni és az idealisalvas.hu a kapcsolattartást segíti elő a megrendelő ügyfél, valamint az áru gyártója között.
10.3. Az ügyfél köteles írásban közölni kifogásait, panaszait és fényképekkel alátámasztani a termék esetleges hibáját, mindezt bizonyíthatóan elküldeni az idealisalvas.hu részére e-mailben. A termékről készített fényképek a következő Matracmérési útmutató alapján kell készüljenek: Matracmérési útmutató
10.4. Jogosulatlan panasz esetén az ügyfél köteles megfizetni az idealisalvas.hu-nak a szállítással és egyéb ügyintézéssel kapcsolatban felmerült költségeit, amelyek a jogosulatlan panasz ügyintézése miatt keletkeztek, ilyen például a szakvélemény kidolgozásának költsége stb.

11. Szerződéstől való elállás és az áru visszaadása

11.1. A 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján az ügyfél (Fogyasztó: olyan személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése során nem saját kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenysége keretében jár el, tehát olyan természetes vagy jogi személy, aki árut vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe e termékek vagy szolgáltatások vállalkozás céljától eltérő célra történő felhasználására) jogosult írásban elállni a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül.
Az elállási határidő a termék átvételekor, illetve szolgáltatásnál a szerződéskötéskor kezdődik.
Írásban történő elállás esetén szükséges az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül, a termékről készített fényképekkel együtt. Matracmérési útmutató
Elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 30 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett összeget.
Elállás esetén a termék visszaszállítási költsége a fogyasztót terheli. Az idealisalvas.hu nem tud segíteni a fogyasztónak a termék felvételében, szállításában, gyorsfutár keresésében.
A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.
Az ügyfél által utánvéttel visszaküldött árut az idealisalvas.hu nem veszi át.
11.2. A vonatkozó kormányrendelet értelmében a végfelhasználó-fogyasztó nem léphet vissza az alábbi célú szerződésektől:
-olyan áruk vagy szolgáltatások szállítása, amelyek ára a pénzpiaci ingadozásoktól függ, így ennek alakulására az eladó, azaz az idealisalvas.hu nincs befolyással
-az ügyfél kérésére egyedileg kialakított, személyére szabott áruk, valamint gyorsan romló, elhasználódó vagy elöregedő áruk szállítása,
-audio – és videófelvételek, számítógépes programok szállítása, amennyiben az átvevő/megrendelő ügyfél megbontotta az eredeti csomagolást
11.3. Az ügyfél nem jogosult a szerződéstől elállni amennyiben az áru az ügyfél külön megrendelése alapján került kiszállításra, amely áruk nem szerepelnek az internetes áruházban, illetve a megrendelés a szokásostól eltérő, nagy mennyiségben történt.
11.4. Az idealisalvas.hu fenntartja magának a szerződéstől való elállási jogát arra az esetre, ha az árakat vagy a termékeket érintően, az internetes áruházban szereplő leírás nyilvánvaló elírást, vagy nyomdahibát tartalmaz.

Visszaküldési űrlap letöltése

12. Műszaki segítség

12.1. Az idealisalvas.hu biztosítja az ügyfél számára az áru használatához szükséges információkat és műszaki segítséget termékleírások, valamint telefonos ügyfélszolgálata által.

13. Adatvédelem, személyes adatok kezelése

14.1 Az adatkezelő megnevezése:
Név: IDEAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT S.R.L. Magyarországi Fióktelep
Székhely és levelezési cím: 6763 Szatymaz, III. Korzet tanya 6/A, Csongrád megye, Magyarország

Telefonszám: (+40) 742088131
Email cím: [email protected]
14.2 A kezelt személyes adatok köre
A rendelés során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
-teljes név
-saját e-mail cím
-számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
-szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
-telefonszám
14.3 Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
Az adatkezelésre a www.idealisalvas.hu internetes oldalon (a továbbiakban: weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelőtájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éviCXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – ha csak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

14. Záró rendelkezések

15.1. Az ügyfél és az idealisalvas.hu közötti szerződéses kapcsolatokat Magyarország jogrendje szabályozza, különösen az Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. a (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. Abban az esetben, ha jelen általános szerződési feltételek és a felek közötti létrejött szerződés tartama között ellentmondás keletkezik, a szerződés az irányadó.
15.2. Az ügyfél és az idealisalvas.hu között felmerülő, megrendeléssel és adásvétellel kapcsolatos jogvita esetén az idealisalvas.hu azaz az IDEAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT S.R.L. Magyarországi Fióktelep székhelye szerinti, városi bíróság illetékes.
15.3. Jelen általános szerződési feltételek rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága ez nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.

 

15. Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.

_______

IDEAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT S.R.L. Magyarországi Fióktelep

www.idealisalvas.hu